gototopgototop
บริการวิชาการ เเก่ผู้ต้องขัง คดียาเสพติด จำนวน 120 คน พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย อ.วาริณี โสภาจร และคณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เเละการปกครองชั้นปี ที่1 ร่วมบริการวิชาการ เเก่ผู้ต้องขัง คดียาเสพติด จำนวน 120 คน ณ เรือจำขอนแก่น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยมและแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริตเมื่อพ้นโทษ