gototopgototop
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ภาคนอกเวลาราชการ มมร.อส. พิมพ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปี 2562 โดยมีพระมหาวิรุธ วิโรจโน ดร. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. เป็นประธานโครงการ พร้อมทั้งได้ฟังบรรยายพิเศษ โดยพระครูวินัยธรเชาว์พิทย์ สุธีโร ในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติกรรมฐาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน