gototopgototop
สอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มมร.อส. พิมพ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มมร.อส. โดยมี พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์จากแต่ละสาขา พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่แต่ละสาขา ได้มาเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องใบโพธิ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งการสอบครั้งนี้จัด ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ชั้น 2 ในช่วงบ่ายเป็นช่วงของนักศึกษาใหม่พบปะกับคณาจารย์