gototopgototop
The first day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในช่วงเย็นวันแรกเป็นการถวายการต้อนรับพระนักเผยแผ่และบทเพลงจากนักศึกษา Brahma of my heart See Video : Brahma of my heart from our students