gototopgototop
The Second day : The 7th Project Seminar of Buddhist Delegates for the Development and Propagation of Buddhism in the Mekong and Asia Region พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 21-24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562  ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดโครงการ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)  ประธานในพิธีจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายสักการะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถวายสักการะ- ผู้แทนพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย ถวายสักการะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายสักการะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานโครงการ พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาท  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง แขกผู้มีเกียรติถวายของที่ระลึกแด่พระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ชมวีดิทัศน์เรื่อง “มมร กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ช่วงบ่าย บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่เอเชีย”โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) บรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่ธรรมะในศตวรรษที่ ๒๑”โดย พระสังคม ธนปญฺโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้อง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง  และในช่วงเย็นบรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่ด้วยหลักการปฏิบัติ : หลักการปฏิบัติกรรมฐาน” โดย พระครูวินัยธรเชาวน์พิทย์ สุธีโร เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาภิเษก และพระนักเผยแผ่จากประเทศในทวีปเอเซีย ยุโรป และอเมริกา