gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.) พิมพ์
  
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย *(รอประกาศรับสมัคร มี.ค.63)
8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา


 
 alt วิธีการสมัคร คลิกสมัครออนไลน์ตามภาคที่เลือก จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
ก่อนวันกำหนดปิดรับสมัคร
  
alt
 
 

 
 
 
 
เปิดรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่  25 กันยายน - 13 ธันวาคม 2562)
(เกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม พิณ แคน โหวต โปงลาง เป็นต้น)

 
เปิดรับสมัครออนไลน์ รอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม - 9 มีนาคม 2563)
1.4 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติ รอบโควตา รอบที่ 2
1.5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครภาคปกติ รอบโควตา รอบที่ 2
1.6 เอกสาร เรื่อง การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา

 
 
เปิดรับสมัครออนไลน์ สอบคัดเลือกรอบที่ 2 (ตั้งแต่วันที่   2 มกราคม - 9 มีนาคม 2563)
2.4 คลิกเพื่อสมัครภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
2.5 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
2.6 เอกสาร เรื่อง การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสอบคัดเลือก
 
 
 

 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC