gototopgototop
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.) พิมพ์
 
 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
 

 
 

 คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคปกติ โควตา
    คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคปกติ ทั่วไป  
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคปกติ โควตา
    1 ประกาศรับสมัครภาคปกติ ทั่วไป
  
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร    4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน     5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน   
        
        
        
        
  คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคพิเศษ     คลิกป้ายเพื่อสมัคร ป.โท-ป.เอก   
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ
    1.ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก   
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร      
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน       
 

 
 
ยอดรวมผู้สมัคร