gototopgototop
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙ พิมพ์
เมื่อวันอาทิตยืที่1 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ในระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 9
จำนวน 25 รูป/คน
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผศ.ดร.(ผู้รับผิดชอบ)
รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ (ผู้รับผิดชอบ)
ผศ.ดร.วิทูล ทาชา (ผู้รับผิดชอบ)
พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร.
พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร.
ได้พบปะและทำกิจกรรมกับนักศึกษาด้วยความ เรียบง่ายงดงาม น่าศรัทธาอิ่มอกอิ่มใจ