gototopgototop
การนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2 พิมพ์
คณะสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน มีการนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริงได้นำเสนอผลงาน และสะท้อนสภาพจริงในเชิงการปฏิบัติงานในองค์กรสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้เป็นการนำเสนอ ก่อนที่จะประเมินผลในการสำเร็จการศึกษาในการฝึกปฏิบัติในภาคที่2และการปฏิบัติในภาคที่1หรือภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม - 22 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ มีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังและประเมินผล รวมถึงนักศึกษาทุกชั้นปี ของสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำไปเป็นแนวทางการออกฝึกปฏิบัติในครั้งต่อไปด้วย