gototopgototop
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย พิมพ์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดีนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ ผศ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์แนะนำผู้บริหารทั้ง2 วิทยาเขต หลังจากนั้น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ได้กล่าวถึงการบริหารจักการเบื้องต้นของงานบัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และบรรยายให้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงาน ด้านภาษาอังกฤษ ด้านวิจัยวิทยานิพนธ์ ด้านการฝึกวิชาชีพ รวมถึงมีการถามตอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งสองวิทยาเขต โดยพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.และ ผศ,ดร.วิทูล ทาชา อาจารย์ประจำหลักสูตรได้เป็นผู้นำเสนอและแลกเปลี่ยนไปพร้อมกัน ในครั้งนี้