gototopgototop
ตรวจนักธรรมชั้นตรี และ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์” ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) 16-18 พฤศจิกายน 2563 พิมพ์

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน พร้อมพระคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ร่วมงานตรวจนักธรรมชั้นตรี และ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์” ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗, ศน.บ, M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนาราม เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน โอกาสนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ นำคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานและช่วยงานคณะสง์ในการครั้งนี้ด้วย