gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษาปีที่ 4 มมร.อส. พิมพ์
ค่ายกิจกรรมภาษาอังกฤษและฝึกประสบการณ์ นักศึกษาปีที่ 4สาขาการสอน มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่นที่ โรงเรียนห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อพัฒนาและฝึกประสบการณ์การสอนของนักศึกษาที่จะออกทำการฝึกสอนใน โรงเรียนในปีการศึกษา 2564นี้ โดยมีกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ในการนี้มีพระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.เปิดโครงการ และวันที่12 มีนาคม
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D)รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจากส่วนกลาง เดินทางมาเพื่อให้กำลังใจและให้โอวาสแก่นักศึกษาและผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย  ภาพเพิ่มเติม
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC