gototopgototop
สัมมนาอาจารย์และบำเพ็ญประโยชน์ พิมพ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานนำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร. จัดสัมนาบุคคลากรสายอาจารย์ทุกคณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถอดบทเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2564นี้พร้อมกับบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดมกุฏวิมุตติคีรี(ภูขาด)อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรแต่พระสงฆ์ด้วย     ภาพกิจกรรม