gototopgototop
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ(E-sar)วันที่2 พิมพ์
วันที่21กรกฎาคม2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ(E-sar)
เพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft tearms)
และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษาในวิทยาเขตอีสาน โดยวันนี้มีหลักสูตรที่ได้เข้ารับการประเมิน 7 หลักสูตรคือ
1.สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
3.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 4.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5.สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา(ป.โท) 6.สาขาวิชาการปกครองตามแนวพุทธศาสตร์(ป.โท)
7.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ป.เอก)