gototopgototop
กิจวัตรโครงการการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ2564 พิมพ์
กิจวัตรของสามเณร โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12-18 สิงหาคม สามเณรและเนกขัมจารินี (รักษาศีล ๘) ได้ปฏิบัติกิจวัตรตามแนวทางของสงฆ์ โดยการออกรับบิณฑบาตรและปฏิบัติธรรม นำโดยพระครูธรรมมาภิสมัย,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.และพระคณาจารย์อาจารย์ ร่วมกิจกรรมและคณะสามเณรพร้อมกับเนกขัมจาริณีจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมต่อที่วัดมกุฏวิมุตติคีรี(วัดภูขาด)อ.เวียงเก่าจ.ขอนแก่น ในวันที่14-18 สิงหาคมนี้