gototopgototop
สัมมนาวิชาการ ป.โท,ป.เอก ณ ร.ร.แก่นครวิทยาลัย พิมพ์
สัมมนาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
“ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการ”
โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผส,ดร.รองอธิการบดี มมร.อส. ท่าน ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ดร.ทวีศิลป์ สารแสนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
 ท่านรองภานุเดชา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและ ดร.เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.อส. พร้อมนักศึกษา ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๔ นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙ มมร.วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ ที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕