gototopgototop
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) พิมพ์

มมร.อส.จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)โดย คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและสาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑มีการฟังพระธรรมเทศนาร่วมเสวนาธรรมะในหัวข้อ "คุณธรรมกับวิชาชีพครู" ของนักศึกษาครูทั้งสองสาขาร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต