gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2564 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.) พิมพ์

 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
 

 
 

 คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคปกติ โควตา
    คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคปกติ ทั่วไป  
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคปกติ โควตาalt    1 ประกาศรับสมัครภาคปกติ ทั่วไปalt  
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์   
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร   
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (11 ม.ค. 2565)    4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (11 ม.ค. 2565)  
 5.สอบด้วย Portfolio+สัมภาษณ์ (15 ม.ค. 2565)    5.สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์ (15 ม.ค. 2565)  
 6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (16 ม.ค. 2565)    6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (16 ม.ค. 2565)  
 7.ลงทะเบียนและชำระค่าเทอม (17-31 ม.ค. 2565)    7.ลงทะเบียนและชำระค่าเทอม (17-31 ม.ค. 2565)  
        
        
  คลิกป้ายเพื่อสมัครภาคพิเศษ     คลิกป้ายเพื่อสมัคร ป.โท-ป.เอก   
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ alt    1.ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก   
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (20 เม.ย. 2565)      
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (11 พ.ค. 2565)      
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC