gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา พิมพ์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้สูญเสียบิดาไปในครั้งนี้ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำบุญ นำหนังสือธรรมะ จำนวน 200 เล่ม นำไปแจกแขกในงาน และมอบปัจจัยร่วมทำบุญ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 5 ได้รวบรวมปัจัยร่วมทำบุญในงานศพในครั้งนี้ด้วย

ตัวแทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และตัวแทนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

มอบปัจจัยร่วมทำบุญในครั้งนี้

แด่คุณพ่อ

ชีวิตพ่อ  มีแต่ให้  ไม่รู้จบ รักเคารพ  พ่อด้วยใจ  ไม่ห่างหาย กราบวันทา  ศพพ่อ  ด้วยอาลัย

ทั้งกายใจ  เคารพพ่อ  ด้วยผูกพัน  ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง  ให้แก่ลูก  เดินทางถูก  ถึงที่หมาย  ได้ดั่งฝัน

ประสบโชค  มีสุข  ทุกคืนวัน เป็นมิ่งขวัญ  พันผูก  ลูกร่มเย็น  ต่อแต่นี้  ไม่มี  คุณพ่อแล้ว

ไร้วี่แวว  หาไหน  ก็ไม่เห็น  เคยปรึกษา  คุยสนุก  ทุกเช้าเย็น  ต่อนี้เป็น  สุดแต่กรรม  จะนำไป

ลูกหลานญาติ  มาส่งพ่อ  ในวันนี้  ต่างล้วนมี  ใจรักมั่น  ไม่หวั่นไหว ถึงอยู่ห่าง  แห่งหน  ตำบลใด

ทั้งใกล้ไกล  มาส่งให้  พ่อไปดี ขอกุศล  ผลบุญ  ลูกเมียสร้าง  โปรดนำทาง  ส่งพ่อให้  ไปสุขี

อยู่เป็นสุข  บนชั้นฟ้า  สุขาวดี  อันเป็นที่  สุขสันติ์  นิรันดร์กาล  หากชาติหน้า  เกิดใหม่  ได้พานพบ

ขอประสบ  พันผูก  เป็นลูกหลาน ได้ตอบแทน  พระคุณท่าน  นานแสนนาน เหล่าภัยพาล  ไม่มาพราก  เราจากกัน

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC