gototopgototop
The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1 พิมพ์

เมื่่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ในการนี้ พระ ดร. อชิน ญาณิสสรมหาเถระ อธิการบดีสถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติสิตากุ เมียนมาร์ และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท (The Association of Theravada Buddhist University) (ATBU) และนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ ครั้งที่ 3  ในมหามงคลวโรกาส พระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ณ มมร  ห้องประชุมสุชีพ   ปุญญานุภาพ