gototopgototop
ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5 พิมพ์
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  นำโดย พระอาจารย์ทวี  อภโย  และ พระธงชัย  กตชโย  ได้เข้าร่วม ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5 /2556 วันที่ 21 พฤษภาคม  2556  เวลา 13.30 – 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์   อาคาร 6 ชั้น 1  คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัมมนาเรื่อง การศึกษาดูงาน oscc และ ข่ายของหน้างานพัฒนาสตรีและครองครัวกระทรวงสาธารณสุขของประเทศบังคลาเทศ แนวทางและผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็กแร่ร่อนในจังหวัดขอนแก่น