gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
งานกีฬาสี 2554 พิมพ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬาสีนำโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคปกติคฤหัถส์ ประกอบไปด้วยกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักคะเย่อ และ กอลฟ์บก เป็นต้น มีนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมลงแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน ทำกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดการแข่งขัน

คุณสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ กรรมการและโฆษกประจำการแข่งขัน

เริ่มตั้งขบวนจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

พระมหาศุภชัย ศุภกิจฺโจ แม่งานกีฬาสี

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา

กีฬาพื้นบ้านประเภทชักคะเย่อ

กีฬาพื้นบ้านประเภทวิ่งผลัด (กางเกง)

กีฬาพื้นบ้านเป่่าแป้งและเป่าโป่ง

กีฬาพื้นบ้านประเภทกอลฟ์บก

การแข่งขันฟุตบอล ทีมคณาจารย์และนักศึกษา

ซึ่งแม้ว่าจะเปียกปอนจนเลอะเทอะ แต่งานนี้ก็สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และความรักในสถานบัน มมร.

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC