gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554 พิมพ์

เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ซึ่งมี ศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส. จัดดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (อบรมสื่อ) ขึ้น โดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.อส. เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ โคตรทุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (NBT) และอาจารย์อุดร สายบัว ผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากครูผู้เข้าอบรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาที่มีความสนใจและต้องการจะผลิตสื่อการสอนหรือนำความรู้ที่ได้ไปเผยแผ่ต่อในสถานศึกษาที่ตนสังกัดต่อไป


นายสุชาติ โคตรทุม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


พี่ตุ๋ย วิทยาพรพิเศษจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและศูนย์ข่าว KTV


อาจารย์อุดร สายบัว วิทยากรพิเศษด้านการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศภายในโครงการ

 


ทิ้งท้ายด้วยภาพเก็บตกนิดๆ ครับ

สังเกตุสีหน้าคุณครูแต่ละท่านจริงจังกับงานมากๆ


ต้องมีผู้ช่วยวิทยากรเพิ่มแน่ๆ ในครั้งต่อไป


ตบท้ายด้วยรอยยิ้มของน้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมและถือเป็นทีมผู้ช่วยงานภายในโครงการ

 

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC