gototopgototop
โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง พิมพ์

เมื่อวันที่  4 มิถุนายน 2556เป็นที่สองในการอบรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน  E-Learning นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน แนะนำโฝึกการทำ E-Learning โดย ผศ.วิทูล ทาชา,พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 ชั้น 2