gototopgototop
เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก พิมพ์
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ดำเนินการเปิดการเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาบริหารจัดการศึกษา โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินการเปิดสอนเป็นวันแรกโดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก