gototopgototop
บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน พิมพ์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยขอเสนอบรรยากาศการเรียนการสอน ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน ของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาของ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ซึ่งนักศึกษาบรรพชิตจะต้องสามารถที่จะแสดงพระธรรมเทศนาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และนักศึกษาคฤหัสถ์ ต้องสามารถสวดมนต์ อาราธนาศีล และอาราธนาธรรมได้เป็นต้น