gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557 พิมพ์

 

 

alt
 

 

รับสม้ครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2557 โควต้าพิเศษ

*สิทธิพิเศษ ยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 2 ภาคการศึกษา*

 สามารถสมัครได้ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร อ่านให้เข้าใจ เลือกคณะ และสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร alt ดาวน์โหลด

2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาให้ครบถ้วน alt กรอกข้อมูล alt

3. สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ alt ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้ว หรือ alt สั่งพิมพ์

4. ติดรูปถ่าย

5. แนบสำเนาหลักฐานต่างๆที่มหาวิทยาลัยตามต้องการ และนำใบสมัครออนไลน์และสำเนาเอกสารทั้งหมด มายื่นที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556

 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4324 2386 หรือ MBUISC Fanpage

 

 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC