gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
งานวันบูรพาจารย์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 พระสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น ได้จัดให้มีการถวายสักการะและวันบูรพาจารย์ขึ้นที่วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ซึ่งมีพระภิกษุสามเณร พระเถระ พระสังฆธิการ มาร่วมในพิธีมากมาย ในงานนี้ทางวัดได้มีโอกาสต้อนรับพระเถระผู้ใหญ่หลายท่านที่เมตตามาร่วมในพิธีคือ  พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙ (ธ)  พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลในจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะติดตามมีพระภิกษุและสามเณรหลายร้อยรูปในพิธี โดยในช่วงเช้ามีการจัดเตรียมสถานที่และรับลงทะเบียนสำหรับพระภิกษุที่มาถึง และฉันภัตาหารเพลร่วมกัน มีพระภิกษุสามเณรวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น จึงเริ่มพิธีสักการะบูรพาจารย์และขอขมาพระมหาเถระ และในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกวัดในการร่วมอุโบสถสามัคครคีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC