gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ. พิมพ์

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา (คฤหัสถ์) อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน  และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับคณะทัศนศึกษาจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร ส่วนกลาง และ มปถ. ด้วยความอบอุ่น เพื่อศึกษาดูวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชนบทอีสาน และร่วมเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานในครั้งนี้


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.อส.ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จาก มมร ส่วนกลาง เป็นอย่างดี

คณาจารย์ ได้ร่วมปรึกษาการทำกิจกรรมต่อไป

เดินทางมาถึง เหนื่อยนักขอพักทางข้าวกันก่อน

พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ คณะทัศนศึกษาในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๔๕ น.

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ได้ให้โอวาสและบรรยายให้กับนักศึกษา มมรส่วนกลางได้ฟัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ก็ได้ขึ้นร่วมบรรยายต่อจากเมื่อคืนวานนี้ด้วย หลักจากนี้คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาดูงานในครั้งก็ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ อำเภออุบลรัตน์ เป็นอันดับต่อไป แล้วกลับมาพักและร่วมเล่นกีฬากับคณาจารย์ วิทยาเขตอีสาน เพื่อเดินทางกลับในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

ภาพ : อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร

เวลา ๐๗.๓๐ น.

 

การเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานของคณะจากส่วนกลางและมปถ.ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับประสบการณ์ที่ดีๆเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้รับรู้วิถีชีวิตของชาวชนบทอีสาน ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. หลังจากการเดินทางทัศนศึกษาดูงานมาแล้ว คณะนักศึกษาได้ร่วมเล่นกีฬา ระหว่างวิทยาเขตอีสานกับส่วนกลางและมปถ.เป็นไปด้วยความสุนกสนาน

และในเวลา ๒๐.๐๐ น. พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ

ได้บรรยายและนำนักศึกษาร่วมจุดเทียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน ครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ในเวลา ๐๖.๐๐ น. นำโดยพระมหาปัญญา ปัญฺญาวุฒิโฒ (ผศ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้นำคณะนักศึกษาดูงานเดินจงกรมรอบบริเวณ วิทยาเขตอีสานและรินหนองน้ำประจำวิทยาเขต เป็นภาพที่สวยงามมาก โดยเป็นกิจกรรมของพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรก่อนเดินทางกลับ ก็มีนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานได้ส่งคณะขึ้นรถ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๕๐ น.

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC