gototopgototop
มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง พิมพ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 พระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ในการให้ความอนุเคราะห์ตำรวจทางหลวงในการนำขบวนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดสกนคร และนครพนม