gototopgototop
โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา พิมพ์

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ลงพื้นที่ออกอบรมธรรม โดยมีพระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระอาจารย์คัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร พร้อมวิทยากร ชุดที่ 2 คือ พระอาจารย์ธนกร พระอาจารย์วรลักษณ์ และสามเณรสักกะ พร้อมทั้งนักศึกษาชั้นปี3และปี2 ณ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา ซึ่งมีคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังได้แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆนักเรียนผู้สนใจอีกด้วย