gototopgototop
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2 พิมพ์
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม  2556 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข และนักศึกษา กลุ่ม We speak English เป็นผู้ดูแลและทำการสอน และทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

 

ถามเลยฉันจะตอบเอง ง่ายนิดเดียว :) 

รับประทานอาหารเย็นกัน