gototopgototop
ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2) พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ให้กับนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, พระมหา ดร.ประสงค์ ภุริปญฺโญ, พระทวี อภโย, อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล คณาจารย์และเจ้าหน้าที นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 กิจกรรมในช่วงเช้าได้รับฟังบรรยายพิเศษ และกิจกรรมในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายพิเศษจากพระขวัญประชา ธมมวุฑฺโฒ นอกจากนี้ในช่วงเย็นนักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดร่วมกัน และร่วมกิจกรรมจุดเทียนปัญญา โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร., ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ