gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข้อมูลระบบ MBUISC Network พิมพ์

 

alt

 

จุดให้บริการ wifi (15 จุด)


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9 (3 จุด)
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 จุด
2. ห้องทะเบียนและวัดผล 1 จุด


อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง 9 (3 จุด)
1. ห้องพักคณาจารย์ (บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) 2 จุด
2. ห้อง 3208 1 จุด


อาคารสำนักงานวิทยาเขต (3 จุด)
1. ห้องประกันคุณภาพ 2 จุด
2. ห้องการเงิน 1 จุด


อาคารศูนย์วิทยบริการ (3 จุด)

1. ห้องปฏิบัติการพระนักเผยแผ่เขตแม่น้ำโขง 1 จุด
2. ห้องประชุมย่อย 2 จุด


อาคารห้องสมุด (2 จุด)


อาคารพัสดุ์ (1 จุด)

 

สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ วข อีสาน 2556 (เก็บจากการ login/เดือน.)

มกราคม  
7472
ครั้ง
กุมภาพันธ์
8241ครั้ง
มีนาคม
7282
ครั้ง
เมษายน
4691
ครั้ง
พฤษภาคม
4520
ครั้ง
มิถุนายน
12097
ครั้ง
กรกฏาคม
15489
ครั้ง
1-22 สิงหาคม
8516
ครั้ง
  

alt

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC