gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์ พิมพ์

เมื่อวันที่ 6-9 ตุลาคม 2554 เป็นวันสอบนักธรรมตรี สนามหลวงโดยจัดที่ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง โดยมี พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการการสอบครั้งนี้ ในส่วนของศาสนศึกษาวัดศรีจันทร์ มีพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เป็นหัวหน้าฝ่ายศาสนศึกษา และมี พระมหาภัทรชัย ถาวรพนฺโธ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศาสนศึกษา ในทุกเย็นของวัดศรีจันทร์ จะมีการอบรมนักธรรมเป็นประจำ

พระราชพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ เป็นประธานเปิดสอบนักธรรม

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายศาสนศึกษาวัดศรีจันทร์ และ พระมหาวิศักดิ์ ชาตุสุโภ กำกับห้องสอบ

นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดตั้งโรงทาน ณ สนามสอบนักธรรมชั้นตรี วัดศรีจันทร์

ภาพ : กิตติยานนท์ วรรณวงศ์

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC