gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง) พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เป็นวันที่สองของโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ โดยในช่วงเช้า หลังจากที่พระนักศึกษาทำวัตรเช้าและฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ได้ออกเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จากนั้นฟังบรรยายเรื่องภัยพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน โดย อาจารย์สอาด จันทร์ดี และเรื่องพระ สงฆ์ไทยกับประชาคมอาเซียน โดย พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. ในช่วงบ่าย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน บรรยายเรื่อง แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์และมหาวิทยาลัยทางโลก พร้อมทั้ง พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ บรรยายเรื่องพระสงฆ์กับกิจการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และเปิดตัวบทเพลงใหม่ขับร้องโดย นางสาวปิยวรรณ มงคลแสน ในบทเพลง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 100 ชันษา ในช่วงพิธีปิดโครงการ พระนักศึกษาเข้าร่วมกิตติบัตรและ ถ่ายรูปหมู่
 

 

 


 

 

 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC