gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน พิมพ์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 5 ได้ตั้งกองกฐินร่วมกัน เพื่อนำไปทอด ณ วัดกลางธรรมมิต บ้านโนนราศรี ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เป็นประธาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัตน์ รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน ได้นำนักศึกษาร่วมตั้งกองกฐินในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีที่ชาวพุทธให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือการทอดกฐิน เพราะการทอดกฐินนั้น ปีหนึ่งทำได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งตามพระวินัยกำหนดเวลาไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 รวมเวลา 1 เดือนนับจากวันออกพรรษา ถ้าผิดจากเวลานี้ไปก็ไม่ถือว่าเป็นการทอดกฐิน การทอดกฐิน เป็นการบำเพ็ญบุญที่ได้กระทำสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งมีที่มาแตกต่างจากการถวายทานอื่น ๆ โดยทั่วไป ตรงที่การถวายทานทั่วไปมักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ขอให้พระบรมศาสดาทรงอนุญาต ส่วนกฐินทาน พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาติโดยตรง นับเป็นทานอันเกิดจากพุทธประสงค์โดยแท้

นางนภาพร นิ่มสุวรรณ อดีตนักศึกษาปริญญาโท มมร.วิทยาเขตอีสานได้เข้ากราบพระธรรมดิลก

นักศึกษาได้ฟังธรรมะ เรื่อง"บุญกฐิน"

 

นอกจากนี้ได้เดินทางไปที่ วัดป่าจันทรมณี (ภูกระแต) อยู่ที่บ้านโคกสะอาด เป็นวัดที่มีพระธาตุเจดีย์ ที่สวยงาม เด่น  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณวัดมีวัตถุสถานที่สวยงาม ภายในวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหลากหลายด้วยกัน และมีประวัติมาว่า มีพระพุทธรูปองค์ดำ เป็นที่ประดิษฐานมาก่อน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ที่มีตำนานเล่าว่า เป็นพระพุทธรูป ที่บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลได้ โดยมีแม่ชีไพจิต ที่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้หาเงิน มาสร้างวัดนี้ โดยการรับบริจาค จากผู้ที่ใจบุญสุนทาน  ที่เข้ามาบำเพ็ญกิจกรรม ในวัดแล้วแต่ศรัทธา ซึ่งมักจะมีคนต่างถิ่นเข้ามาเยี่ยมชมและทำบุญไม่ขาดระยะ มีกิจกรรมอยู่เสมอ

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC