gototopgototop
เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิมพ์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร., พระมหาสมัย ผาสุโก ดร., พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ, ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ออกเยี่ยมค่ายอาสา ส่งเสริมความเป็นครู ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง ค่ายบ้านห้วยหินลับ และค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี และอยากให้มีกิจกรรมอาสาต่อเนื่องทุกปี