gototopgototop
เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก พิมพ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจารย์มนต์เทียน มนตราภิบูลย์  อาจารย์กฤษณา เสนาเวียง อาจารย์ชุลีพร นาหัวนิล อาจารย์นัยน์ปพร สุภา ได้ออกเยี่ยมค่ายอาสา ส่งเสริมความเป็นครู ณ ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)  ค่ายบ้านดงบาก นอกจากนี้ ชาวบ้านได้ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี และอยากให้มีกิจกรรมอาสาต่อเนื่องทุกปี