gototopgototop
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557 พิมพ์
 
าวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโควตาพิเศษ
 
ขยายเวลาการยินยันสิทธิ์ 15-30 พฤศจิกายน 2556 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
 
ตอนยืนยันสิทธิื 15-30 พฤศจิกายน 2556 ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 แผ่น 
2. รูปถ่าย 4 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
5. กรอกแบบฟอร์มด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และชำระการยืนยันสิทธิ์ 500 บาท
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อส 005 ใบประวัติ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อส 012 ใบรายงานตัว