gototopgototop
งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556 พิมพ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานลอยกระทงให้กับบุคลากรและนักศึกษา โดยพิธีเปิด ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการกล่าวเปิดงาน ในปีนี้บรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งบุคลากร พ่อแม่และนักศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร ซึ่งได้ทำการลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย