gototopgototop
คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ พิมพ์

วันที่ 10 ธันวาคม 2556  คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ โดยมีอาจารย์ประจำวิชา พระอาจารย์ทวี  อภโย เป็นผู้ควบคุมดูแลไปในครั้งนี้