gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ พิมพ์

แจ้งเลื่อนวันการสอบคัดเลือก ภาคปกติ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
จากวันที่ 13 เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
alt

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
---------------------------------------------

ภาคปกติ (บรรพชิต) จันทร์-ศุกร์ รับ 4 คณะ 6 สาขาวิชา [ สมัครออนไลน์ บรรพชิต ] , [ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครบรรพชิต ]

(ดาวน์โหลดกำหนดการบรรพชิต)

คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา


คณะมนุษยศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


คณะศาสนาและปรัชญา
- สาขาวิชาพุทธศาสตร์


------------------------------------------------


ปิดการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว เฉพาะภาคปกติคฤหัสถ์

ภาคปกติ (คฤหัสถ์) จันทร์-ศุกร์ รับ 3 คณะ 4 สาขาวิชา [ สมัครออนไลน์ คฤหัสถ์] , [ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครคฤหัสถ์ ]

(ดาวน์โหลดกำหนดการคฤหัสถ์) 

คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ


------------------------------------------------

ภาคพิเศษ สอบคัดเลือกวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 alt

ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รับ 2 คณะ 3 สาขาวิชา [ สมัครออนไลน์ ภาคพิเศษ] , [ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครคฤหัสถ์ ]

(ดาวน์โหลดกำหนดการภาคพิเศษ)

คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


------------------------------------------------


 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC