gototopgototop
งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556 พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2556 งานกิจการนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดงานกีฬาสี ประจำปี 2556 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์และนักศึกษา ในช่วงเช้าได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์เอนก มูลมา อาจารย์แก่นเพชร แฝงสีพล อาจารย์วรเทพ เวียงแก อาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธ์ใจ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ อาจารย์ศักดิพงษ์ โสภาจร นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ พร้อมทั้งคณะกรรมการ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากกีฬาหลายประเภท และสีสันการเชียร์