gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย พิมพ์

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นวันฌาปนกิจของนายหาร บึงสพาน (พี่หาร) ในตอนกลางวันเป็นการถวายเพลพระสงฆ์ คณาจารย์ญาติพี่น้องร่วมขอขมาศพเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งในวันฌาปนกิจนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธ. แสดงพระธรรมเทศนา พระครูธรรมสารพินิจ เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม พร้อมทั้งการขับร้องจากหมอลำบ๊อบบี้ เวฬุวัน อีกทั้ง ผู้บริหารจาก มมร.ส่วนกลาง ได้เดินทางมาร่วมฌาปนกิจด้วย คือ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รศ. และพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส และผู้บริหารจากวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.  พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ นายเอกชาตรี สุขเสน คณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษ และนักศึกษา ที่ไม่ได้มาช่วยงานตั้งแต่เช้า หลังจากนั้น พระสงฆ์มาติกาบังสกุล นักศึกษาวงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ แสดงศิลปวัฒนธรรม ที่นายหาร บึงสพาน เมื่อตอนมีชีวิตนั้นชื่นนอบ และฌาปนกิจ


 
 
 
 
 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC