gototopgototop
โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก) พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดย พระอาจารย์ทวี อภโย หัวหน้างานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. พร้อมทั้งทีมงานครูพระสอนศีลธรรม พระอาจารย์วรชัต ปยุตฺโต พระอาจารย์ธงชัย กตชโย นางสาวปวิชญา เยาว์โพธ์ และเจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำศูนย์ต่างๆ ได้จัดอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ วัดป่าแสงอรุณ โดยคืนนี้เป็นคืนแรก ในช่วงเย็น ครูพระทุกรูป ร่วมทำวัตรเย็น โดยมีพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มมร.อส. เป็นประธาน จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน  เรื่อง การบริหารงานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  จากนั้น พระครูบวรคณานุศาสน์ หัวหน้าศูนย์การศึกษาโคราช บรรยายเรื่อง จริยวัฒรครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  และไหว้พระสวดมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัย