gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน) พิมพ์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ในช่วงบ่าย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ออกเดินทางจากวัดหินหมากเป้ง หนองคาย ไปขึ้นภูเก้า อ. โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เพื่อเข้าไปเยี่ยมค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู; ศึกษาศาสตร์ ปี3: 19-30เม.ย.57) ณ บ.วังมน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงป่าดงพงไพรดินแดนแสนกันดารของภูเก้า ภูขนาดใหญ่และกว้างใหญ่ที่มีตำนานลึกลับเป็นดินแดนแห่งพระธุดงค์กรรมฐานและสิ่งของโบราณล้ำค่าในอดีต เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่ายังมีหมู่บ้านลึกลับซ่อนเร้นเช่นนี้อยู่ในภาคอีสาน ... แต่ที่น่าทึ่งคือมีค่ายนักศึกษาหนุ่มสาว10คนของ มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น ขึ้นไปสอนหนังสือให้เด็กๆน้องๆช่วงปิดภาคการศึกษาโดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษและทำสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ... (ช่วงคณะเดินทางกับมีฝนตกหนักและเป็นช่วงมืดค่ำทำให้รู้ว่าดินแดนแห่งนี้มีการเดินทางลำบากยากเย็นเพียงใด/ขออนุโมทนา ครูแตงโมและคณะที่ร่วมเดินทาง)

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 

 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC