gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง) พิมพ์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  และคณะ เดินทางไปเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู:คณะศึกษาศาสตร์ ปี 3) โดยนักศึกษาอาสาไปสอนภาษาอังกฤษและทำกิจกรรมอื่นๆเช่นผลิตสื่อการสอนปฐมวัยให้น้องในท้องถิ่นห่างไกลเมืองในช่วงปิดภาคเรียน... วัตถุประสงค์หลักๆของคณะศึกษาศาสตร์ คือ เพื่อสร้างจิตวิญญาณ"ความเป็นครู"แก่นักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ/จิตอาสา(เมตตากรุณา)แก่สังคม เช่น ให้รู้สึกรักบ้านเกิดท้องถิ่นดินแดนของตนเองด้วยการเห็น "ความลำบาก ความทุกข์ยากทางการศึกษา" ของน้องๆที่อยู่ห่างไกล.... วันนี้มี... หลวงพ่อสุธีโร วัดป่ากาญจนาภิเษก พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร. ได้ให้กำลังใจนักศึกษาที่อยู่ บ.ซำม่วง อ.เอราวัณ จ.เลย, บ.ท่าลาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู, บ.กุดหิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ... ทุกค่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี ... มีเยาวชนต้องออกไปเรียนหนังสือที่วัดในหมู่บ้าน นักศึกษาต้องพักที่วัดเท่านั้น... ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ ค่ายกุดหิน โปงสังข์ และท่าลาด ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ พระครูโอภาสธรรมคุณ... ดูแลนักศึกษาและพาทำกิจกรรมอื่นๆด้วย..

  

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC