gototopgototop
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557 พิมพ์
เมือวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร์ และนางสาวศริญญา เผือกนอก เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตวิทยาลัยฯ พร้อมคณะกรรมการผู้คุมสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี, พระครูปลัดสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ, พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน, รศ.ดร.วิโรจน์ สารัตนะ ได้ดำเนินการคุมสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา ในวันที่ 10 พฤศภาคม 2557 ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน