gototopgototop
โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม) พิมพ์

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตและวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557  หลังจากแบ่งคณะผู้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรแล้ว วันนี้ได้นำเสนออภิปรายเกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานต่างๆ ให้สอดรับกับคุรุสภา และสกอ จากนั้น ร่วมรับประทานอาหารและเข้าสู่พิธีปิดโครงการในช่วงบ่าย 

 

ดาวน์โหลดภาพหมู่ขนาดใหญ่

1. ในห้องประชุม  2. หน้าอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร

 

 

เอกสาร (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตรแต่ละสาขา จากภาพด้านล่างครับ

alt